Kontakt Splošne informacije Pravno obvestilo Dostopnost
PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM
javno spletno mesto
Pravno obvestilo

Upravljavec prostorskega informacijskega sistema (v nadaljnjem besedilu: PIS) je Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Podatki, ki so na voljo uporabnikom prek javnega spletnega mesta PIS, so:

 • podatki o veljavnih državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktih,
 • podatki o upravnih aktih, ki se nanašajo na gradnje.
Podatki so na voljo za uporabo prek naslednjih storitev:
 • Informativni vpogled,
 • Dostop do podatkov o prostorskih aktih,
 • Javne razgrnitve in seznanitve državnih prostorskih aktov,
 • Javni spletni servisi,
 • Spremljanje stanja prostorskega razvoja.

Podatki iz PIS so na voljo pod pogoji Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna licenca (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License). Licenca je dosegljiva na https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode, slovenski prevod pa na https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.sl.

Pri nadaljnjih uporabah storitev ali podatkov, prenesenih prek storitev v okviru javnega spletnega mesta PIS, je treba navesti vir, in sicer na način:

"Ministrstvo za naravne vire in prostor, Prostorski informacijski sistem, navedba storitve, vrsta podatka, datum prenosa podatka oz. uporabe storitve".

Podatki iz PIS so zgolj informativne narave.

Upravljavec PIS ne zagotavlja neprekinjene dostopnosti podatkov ali storitev.

Upravljavec PIS ali katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju storitev, ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi uporabniku nastala na neposreden ali posreden način zaradi uporabe, nedelovanja, nepravilnega delovanja, pomanjkljivosti ali napak v delovanju storitev, interpretacije podatkov, uporabe podatkov, napak v podatkih, kakovosti podatkov, stanja in vsebine podatkov, ki so dostopni oz. si jih uporabnik lahko prenese preko storitev.

Državni prostorski akti (v nadaljnjem besedilu: DPA), ki so dostopni prek storitev PIS, so:

 • prostorski izvedbeni načrti, ki jih je na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - ZUN (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 – ZPDF, 44/97, 9/01 – ZPPreb, 23/02 – odl. US in 110/02 – ZUreP-1) sprejela država;
 • lokacijski načrti - LN, sprejeti na podlagi Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih - ZDVGOMP (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 80/10 – ZUPUDPP);
 • lokacijski načrti - LN, sprejeti na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 - ZUOPZP (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo, 80/10 – ZUPUDPP in 109/12);
 • ureditveni načrt obnove, sprejet na podlagi Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju - ZPOOSRP (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo in 114/06 – ZUE);
 • državni lokacijski načrti – DLN, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP);
 • državni prostorski načrti - DPN, sprejeti na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 - odl. US) in
 • državni prostorski načrti - DPN, sprejeti na podlagi Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor - ZUPUDPP (Uradni list RS št. 80/10, 106/10, 57/12).

Podatki o območjih DPA, ki so na voljo prek storitve Informativnega vpogleda, so prevzeti iz dokumentacije, izdelane v postopkih njihove priprave in uveljavitve.

Meje območij DPA so določene na podlagi katastrskih in topografskih podatkov različne natančnosti in prikazane na ureditvenih in katastrskih situacijah različnih meril (1 : 500, 1 : 1.000, 1 : 1.500, 1 : 2.000, 1 : 2.000, 1 : 2.500, 1 : 2.880, 1 : 5.000). Kjer parcelna meja sovpada z mejo območja, prevzame le-ta položajno natančnost zemljiškokatastrskega prikaza. Kjer meji ne sovpadata, je položajna natančnost meje območja določena na podlagi ocene odgovornega prostorskega načrtovalca in odgovornega geodeta.

Občinski prostorski akti (v nadaljnjem besedilu: OPA), ki so dostopni prek storitev PIS, so:

 • prostorski redi občin – PRO, ki so sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) in
 • občinski prostorski načrti – OPN, ki so sprejeti na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 - odl. US).

Podatki o enotah urejanja prostora oz. prostorskih enotah in podrobni namenski rabi prostora, ki so na voljo prek storitev PIS, so prevzeti iz dokumentacije, izdelane v postopkih priprave in uveljavitve OPA. Za vsebinsko interpretacijo teh podatkov je pristojna posamezna občina.

Meje enot urejanja prostora oz. prostorskih enot in podrobne namenske rabe prostora so izvorno določene na podatkih različne natančnosti (katastrskih in topografskih podatkih, podatkih dejanske rabe prostora iz evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, podatkih o pravnih režimih in na podlagi ortofoto posnetkov) in prikazane na zemljiškokatastrskem prikazu v merilu 1 : 5.000. Položajna natančnost mej je odvisna od natančnosti podatkov oz. podlag, na katerih so bile določene.

Generalizirana namenska raba je namenska raba, ki je povzeta iz vseh veljavnih OPA na območju države, in se nanaša na naslednje OPA:

 • občinske prostorske načrte - OPN,
 • prostorske rede občin - PRO in
 • prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine občinskega srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (v nadaljnjem besedilu: prostorske sestavine), ki so bile sprejete na podlagi Zakona o urejanju prostora – ZureP (Uradni list RS, št. 18/84 in 15/89) in Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90).

Upravljavec PIS je podatke o namenski rabi prostora, ki so bili določeni na podlagi različne zakonodaje in z različno kategorizacijo, smiselno prevedel na kategorizacijo določeno s predpisi, ki urejajo pripravo OPN.

Generalizirana namenska raba je uporabnikom na voljo prek storitve Informativnega vpogleda samo v manjših merilih. Ker so podatki o generalizirani namenski rabi povzeti iz različnih podatkovnih virov in ker bi bila njihova prekategorizacija na podrobnem nivoju lahko izvedena z napačno presojo, je identifikacija po opisnih podatkih v grafičnem vpogledu onemogočena.

Območja podrobnih prostorskih izvedbenih aktov se nanašajo na sledeče prostorske izvedbene akte:

 • na zazidalne, ureditvene in lokacijske načrte, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - ZUN (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 – ZPDF, 44/97, 9/01 – ZPPreb, 23/02 – odl. US in 110/02 – ZUreP-1) in
 • na občinske podrobne prostorske načrte, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 - odl. US).

Območja podrobnih prostorskih izvedbenih aktov, ki so prikazana prek storitve Informativnega vpogleda, so povzeta iz veljavnih OPN in PRO.

PIS še ne vodi postopkov priprave podrobnih prostorskih izvedbenih aktov. Podrobni prostorski izvedbeni akti, ki so bili v postopkih priprave in uveljavitve OPN ali PRO določeni kot predvideni, so lahko že uveljavljeni. Območja podrobnih prostorskih izvedbenih aktov, ki so povzeta iz OPN ali PRO so lahko drugačne natančnosti od tistih, ki so bila določena v postopkih priprave in uveljavite podrobnih prostorskih izvedbenih aktov.

Meje, status in naziv podrobnih izvedbenih aktov, ki so na voljo preko storitve Informativnega vpogleda so zgolj informativne narave. Uradne podatke o podrobnih prostorskih izvedbenih aktih zagotavlja pristojna občna.

Podatke o upravnih aktih, ki so nanašajo na gradnje, posredujejo v PIS pristojni upravni organi. Prek storitev PIS so voljo zgolj pozitivno rešene odločbe za gradbena in uporabna dovoljenja, ki so postala pravnomočna po 1. 6. 2015 in imajo znano prostorsko lokacijo ter prijave začetkov gradnje in izdane predodločbe.

Podatki o omejitvah v prostoru, ki so na voljo prek storitve Informativnega vpogleda, so:

1. podatki, ki so v pristojnosti Agencije RS za okolje:

 • Natura2000,
 • zavarovana območja,
 • ekološko pomembna območja.

2. podatki, ki so v pristojnosti Direkcije RS za vode:

 • vodovarstvena območja.

3. podatki, ki so v pristojnosti Zavoda za gozdove Slovenije:

 • gozdni rezervati,
 • varovalni gozdovi.

4. podatki, ki so v pristojnosti Ministrstva za kulturo:

 • pravni režimi varstva kulturne dediščine.

Podroben opis posameznih vsebin je na voljo prek spletnega naslova:

http://www.pis.gov.si/prirocniki/jv/opis_podatkov_jv.pdf

Podatki o nepremičninskih evidencah, ki so na voljo prek storitve Informativnega vpogleda, so:

 • državna meja,
 • občinske meje,
 • meje naselij
 • zemljiški kataster in
 • kataster stavb.

Vsi navedeni podatki so v pristojnosti Geodetske uprave RS. Podrobne informacije so na voljo na spletnem naslovu:

http://www.e-prostor.gov.si/

Izjava o dostopnosti je dostopna preko spletne povezave http://www.pis.gov.si/dostopnost.html.

Upravljavec PIS lahko kadarkoli spremeni to obvestilo, omeji storitve, strukturo ali nabor podatkov, do katerih se lahko dostopa. O spremembah bodo uporabniki obveščeni prek spletne strani http://www.pis.gov.si.

Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s tem obvestilom ter se z njim strinja.

Uporabniki lahko podajo predloge za izboljšanje storitev ter opozorila o morebitnih napakah v delovanju storitev na e-pošto mop.pis[at]gov.si.

© Ministrstvo za naravne vire in prostor